ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (“Ιστοσελίδα”) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, συναινείτε και αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1. OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γενικά

1. H Ιστοσελίδα “gaiawines.gr” ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ», (εφεξής «ΓΑΙΑ»), που έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 22, ΤΚ 15122, ΑΦΜ 094460932, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλ. 210 8055642-3, αρ. τηλεμοιοτυπίας (φαξ) 210 8055542, E-mail address: info@gaiawines.gr

2. Η χρήση της Ιστοσελίδας, η πρόσβαση και πλοήγηση, η εγγραφή ως φίλος στη λίστα για τη λήψη επικοινωνίας ή newsletter για τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, τις συνδρομές, η επικοινωνία με τη ΓΑΙΑ, η συμμετοχή σε έρευνες, και οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που μαζί με την Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, που είναι επίσης αναρτημένη στην Ιστοσελίδα, αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας θεωρείται ότι τους έχουν διαβάσει προσεκτικά και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα με την πρόσβαση και χρήση της και μόνον. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας οφείλει να επισκέπτεται συχνά τους Όρους Χρήσης καθώς δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς υποχρέωση άλλης ενημέρωσης πέρα από την ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα. Τόσο οι παρόντες Όροι Χρήσης όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ του επισκέπτη και της ΓΑΙΑΣ ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης του επισκέπτη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, ο επισκέπτης καλείται να απέχει από την πρόσβαση ή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή καθώς η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης προϋποθέτει ότι θα είναι ανεπιφύλακτη.

3. Η ΓΑΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:
α) να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,
β) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας,
γ) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και
δ) να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής.
Επίσης, η ΓΑΙΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας, να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

4. Η ΓΑΙΑ παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, με κείμενα, φωτογραφίες και μέσω σχετικών βίντεο. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη ενημέρωση των επισκεπτών και μόνο. Η ΓΑΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει σε επισκέπτη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από την Ιστοσελίδα ή αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης παρέχεται στον επισκέπτη μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της ΓΑΙΑΣ. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται στον επισκέπτη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, κειμένων ή φωτογραφιών, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος τρίτου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς ή ανάλογους με τη δραστηριότητα της ΓΑΙΑ σκοπούς. Η ΓΑΙΑ διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name gaiawines.gr

5. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ο επισκέπτης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της ΓΑΙΑΣ ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του επισκέπτη ή τρίτου με τη ΓΑΙΑ, ή έγκριση ή υποστήριξη από τη ΓΑΙΑ όταν δεν υφίσταται. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η ΓΑΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη.

6. Ο Επισκέπτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε σήμα, διακριτικό, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της ΓΑΙΑΣ χωρίς τη γραπτή της συναίνεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η ΓΑΙΑ για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.

7. Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων, παράνομων ή ανήθικων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Οι Επισκέπτες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

8. Επιπρόσθετα, ο επισκέπτης απαγορεύεται να καταστρέφει δεδομένα, να προκαλεί δυσαρέσκεια σε άλλους επισκέπτες, να παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλει αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθεί να επηρεάσει την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία ο επισκέπτης απέκτησε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η ΓΑΙΑ δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

9. Ο επισκέπτης προβαίνει σε χρήση της Ιστοσελίδας με πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη κατόπιν αιτήματός του και βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Η σύνδεσή του επισκέπτη με την Ιστοσελίδα γίνεται με τεχνικά μέσα και δια μέσου παρόχων της επιλογής του.

10. Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες οινοποιείων, υπηρεσιών, αρχών ή οργανισμών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, οι οποίες δεν σχετίζονται με τη ΓΑΙΑ και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από το τελευταίο (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η ΓΑΙΑ δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις προϊόντων μέσω αυτού. Ομοίως, η ΓΑΙΑ δεν δύναται να ελέγξει την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Όταν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας ο επισκέπτης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε Συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η ΓΑΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο επισκέπτης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

11. Η Ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενό της (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων, εικόνων και άλλων υλικών), αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΓΑΙΑΣ και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας και άλλων χωρών. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Επισκέπτης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η Ιστοσελίδα παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για προσωπική χρήση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους επισκέπτες της. Ο Επισκέπτης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των τυχόν λογοτύπων, διακριτικών, σημάτων της ΓΑΙΑΣ ή των λογοτύπων ή σημάτων που ανήκουν σε άλλα νομικά πρόσωπα και προβάλλονται νομίμως και μετά από άδεια στην Ιστοσελίδα, άνευ της ειδικής έγγραφης άδειάς της.

12. Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΓΑΙΑΣ, οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά: (α) της χρήσης της Ιστοσελίδας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της ΓΑΙΑΣ, (β) της διανομής, διάθεσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής ή δημοσίευσης υλικού της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην για προσωπική χρήση, ή (γ) της τροποποίησης, διανομής, μεταβίβασης, εκτέλεσης, αναμετάδοσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, χορήγησης άδειας ή ανάλυσης του κώδικα μηχανής (reverse engineering) σε σχέση είτε με τμήμα είτε με το σύνολο της Ιστοσελίδας.

13. Η ΓΑΙΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και των εφαρμογών, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και Εφαρμογών (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτούς τους Ιστότοπους ή/και Εφαρμογές, ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, η ΓΑΙΑ ενημερώνει τους επισκέπτες ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όσο και η προβολή των προϊόντων, υπηρεσιών, κειμένων, φωτογραφιών κλπ. παρέχονται ως έχουν, χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητά τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται.

14. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ίδια μέσα του επισκέπτη. Η ΓΑΙΑ και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που παρά τα εύλογα μέτρα που λαμβάνει, για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό που παρεμποδίζει την χρήση της Ιστοσελίδας ή/και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης, η ΓΑΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην Ιστοσελίδα της για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

15. Επειδή είναι τεχνικά αδύνατον (ούτε και υφίσταται και νόμιμη υποχρέωση προς τούτο) η ΓΑΙΑ δεν ελέγχει και δεν δύναται να ελέγχει την τυχόν ανάρτηση περιεχομένου της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη σε ιστοσελίδες τρίτων.

16. Ο Επισκέπτης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει τη ΓΑΙΑ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τη ΓΑΙΑ ή μέσω της Ιστοσελίδας ή στις τηλεφωνικές γραμμές 210 8055642-3, αρ. τηλεμοιοτυπίας (φαξ) 210 8055542 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gaiawines.gr εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας του) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου η ΓΑΙΑ να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

17. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ΓΑΙΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο σύνολο του περιεχομένου και στην ασφάλεια της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Η ΓΑΙΑ ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για κάθε είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, είναι ακριβή και κατάλληλα, ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα, ότι η χρήση του Ιστοσελίδας θα είναι ασφαλής, ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) που καθιστούν την Ιστοσελίδα διαθέσιμη δεν περιέχουν ιούς ή ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα θα είναι πλήρεις, ακριβείς, κατάλληλες και επίκαιρες. Εάν τυχόν οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας κατεβάσουν (download) οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου από την Ιστοσελίδα, θα ενεργούν κατά τη δική τους διακριτική ευχέρεια και με δικό τους κίνδυνο και ευθύνη. Αυτοί και μόνον θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί το σύστημα του υπολογιστή τους ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκληθεί από τη μεταφορά δεδομένων (downloading) του περιεχομένου. Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας θα ευθύνονται για το κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών, συντήρησης, επισκευών ή διόρθωσης, που τυχόν χρειαστεί, για την πλήρη αποκατάσταση. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου. Η ΓΑΙΑ καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημίων, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από επισκέπτη της Ιστοσελίδας για την πρόσβασή του σ’ αυτόν ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του επισκέπτη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτόν, ακόμη και αν η ΓΑΙΑ ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι τυχόν σύνδεσμοι μ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ιδία ευθύνη. Εάν κάποιος επισκέπτης της Ιστοσελίδας προκαλέσει τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα ή τα συστήματα υποστήριξης/αναμετάδοσης της Ιστοσελίδας σ’ αυτόν ή σ’ άλλους, τότε αυτός θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία, ευθύνη, δαπάνη, αποζημίωση και κόστος, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που προκύψουν ή είναι απόρροια αυτής της διακοπής της λειτουργίας ή δυσλειτουργίας της Ιστοσελίδας.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Σεβόμαστε το προσωπικό απόρρητο των συμμετεχόντων/επισκεπτών, εν γένει, και αυτών που κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε κατάλληλα τις πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου που οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας παρέχουν όταν επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Η παρούσα Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας περιγράφει το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συγκεντρώνουμε μέσω της Ιστοσελίδας, πώς τις χρησιμοποιούμε και με ποιους τις μοιραζόμαστε. Η Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας της ΓΑΙΑΣ περιγράφει επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών.

Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε
Η χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας επιτρέπεται σε ενήλικους, αλλά και σε ανήλικους 15 ετών και άνω εφ’ όσον έχουν τη συγκατάθεση του γονέα ή του έχοντος την επιμέλειά τους, οι οποίοι πρέπει να επιβεβαιώσουν και να δηλώσουν υπεύθυνα, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, τις προσωπικές πληροφορίες, που απαιτούνται για την χρήση της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της ΓΑΙΑΣ.

Πληροφορίες που γνωστοποιούμε
Η ΓΑΙΑ δεν πωλεί ούτε, άλλως, γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώνει από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα για δικούς τους προωθητικούς σκοπούς (marketing). Η ΓΑΙΑ και οι φορείς παροχής υπηρεσιών προς αυτό μπορεί να γνωστοποιήσουν στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας αν απαιτηθεί από το νόμο.

Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες
Η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη ΓΑΙΑ. Διατηρούμε κατάλληλα διαχειριστικά, τεχνικά και φυσικά μέσα ασφάλειας σχεδιασμένα για την προστασία από μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση, χρήση, αλλοίωση και καταστροφή των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στη ΓΑΙΑ κατά την επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε ασφαλή επίπεδα υποδοχών καθώς και ψηφιακά πιστοποιημένες κρυπτογραφήσεις και τεχνολογίες για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταβίβασης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας.

3. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή 210 8055642-3 ή να στείλετε απευθείας μήνυμα στην Ιστοσελίδα.

4. Δικαιοδοσία
Το Ελληνικό δίκαιο διέπει τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και τη Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας και κάθε επισκέπτης συναινεί ρητά και ανέκκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, αναφορικά με κάθε ενέργεια που αφορά την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και Δήλωσης Τήρησης Εχεμύθειας.

5. Αγορά προϊόντων, αγορά και ακύρωση εισιτηρίων, πληρωμή συνδρομών μελών
Μέσω της ιστοσελίδας της ΓΑΙΑΣ παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας και αγοράς προϊόντων, επιχειρηματικών δώρων, εισιτηρίων, ατομικών ή ομαδικών για επίσκεψη ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα γευσιγνωσίας κλπ. στα οινοποιεία της, πληρωμής εγγραφών ή συνδρομών φίλων μέσω πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμέων καρτών VISA, MASTERCARD, MAESTRO.
Αφού εισέλθει στην αντίστοιχη σελίδα περιήγησης, δηλαδή σε αυτή των προϊόντων, των εισιτηρίων ή των συνδρομών και συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται (π.χ. αριθμό και είδος προϊόντων, εισιτηρίων, έτος συνδρομής), τότε για να προχωρήσει η πληρωμή θα εισέλθει στο περιβάλλον της Τράπεζας …………………. για να προχωρήσει στην πληρωμή, όπου θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Τράπεζας, τους οποίους θα πρέπει να αποδέχεται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η συνεργασία με την …………………………. Τράπεζα εγγυάται την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών σας καθώς η ιστοσελίδα που εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας παρέχεται από την Τράπεζα, η οποία διεκπεραιώνει τις πληρωμές μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της. Σημειώνεται ότι η ΓΑΙΑ δεν έχει καμία πρόσβαση ή γνώση του αριθμού του τραπεζικού λογαριαμού ή του αριθμού της κάρτας του χρήστη.
Η ΓΑΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από την ιστοσελίδα του.
Η ΓΑΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Η ΓΑΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών από αγορές προϊόντων, πληρωμές συνδρομών, αγοράς εισιτηρίων δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία.
Η μόνη ευθύνη που έχει η ΓΑΙΑ σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επίσκεψη στα οινοποιεία της είναι η επιστροφή της αξίας των εισιτηρίων που έχει προπληρώσει ο επισκέπτης/χρήστης με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει. Η ΓΑΙΑ δεν ευθύνεται σε επιστροφή της αξίας των εισιτηρίων εφ’ όσον δεν ζητηθεί η ακύρωσή τους ως την προηγούμενη ημέρα της επίσκεψης οπότε και θα επιστραφεί το εν λόγω ποσό με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο επισκέπτης/χρήστης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης.
Σε καμία περίπτωση η ΓΑΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή τρίτος που προέβη σε δωρεά, αγορά εισιτηρίων ή πληρωμή συνδρομής, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6. Τελικές διατάξεις
Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (τη ΓΑΙΑ και τους επισκέπτες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον επισκέπτη και τη ΓΑΙΑ. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, ο επισκέπτης συμφωνεί ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.
Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.