ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GAIA WINES – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Η ανώνυμη εταιρεία «ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 22, με ΑΦΜ 094460932 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής επονομαζόμενη ως «η Εταιρεία», σε συνεργασία με την εταιρεία «PRODUCTA DIRECT ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕ» (η «Πάροχος») και την εταιρεία «FLOWER POWER ΑΕ» (η «Εκτελούσα τη Διαδικασία») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GAIA WINES – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023» (ο «Διαγωνισμός»).

Οι παρόντες όροι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα ή και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  (π.χ. Facebook) της Εταιρείας.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους και μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι νομού Αττικής και Κύπρου. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, της Παρόχου και της Εκτελούσας τη Διαδικασία, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με το Διαγωνισμό.

 1. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού

 Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται αποκλειστικά σε διαδικτυακό περιβάλλον και συνίσταται σε δωρεάν συμμετοχή σε κλήρωση, χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν Follow τη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση θα πρέπει να δώσουν με Comment (το «Σχόλιο») σωστή απάντηση σε ερώτηση που τίθεται. Κάθε Σχόλιο στο post του Διαγωνισμού αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή και για κάθε προφίλ (profile) είναι αποδεκτή μόνο μία συμμετοχή.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του Διαγωνισμού αρχίζει την 24η Απριλίου 2023 και ώρα 7.00π.μ. και ολοκληρώνεται την 26η Απριλίου 2023 και ώρα 12.00π.μ. (η «Διάρκεια»).

Μετά τη λήξη της Διάρκειας καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Εταιρεία, την Πάροχο, την Εκτελούσα τη Διαδικασία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Η Κλήρωση

Η κλήρωση του Διαγωνισμού στο διαδικτυακό περιβάλλον, και δη στη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook, θα πραγματοποιηθεί την 27η Απριλίου 2023.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Εκτελούσα τη Διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων ονομάτων προφίλ (profile) που έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας, λόγω του τυχαίου της επιλογής και της αδυναμίας παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μόνο για τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό που θα δώσουν σωστή απάντηση στην τιθέμενη ερώτηση. Στο διαδικτυακό περιβάλλον θα κληρωθούν συνολικά δύο (2) νικητές και ένας (1) αναπληρωματικός.

 1. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής

Οι δύο (2) νικητές του διαγωνισμού μετά από την κλήρωση, θα κερδίσουν μία φιάλη οίνου GAIA WINES ΑΣΥΡΤΙΚΟ της ΓΑΙΑΣ Wild Ferment (το «Δώρο»).

Μετά τη λήξη της κλήρωσης οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook και θα ενημερωθούν κατ’ ιδίαν για τον τρόπο εξαργύρωσης και παραλαβής του Δώρου μέσω προσωπικού μηνύματος. Κατά την επικοινωνία μέσω μηνύματος στο Facebook με εκπρόσωπο της Εκτελούσας τη Διαδικασία θα ζητούνται από τους νικητές τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής του Δώρου και κινητό/σταθερό τηλέφωνο), για την εξασφάλιση αποστολής του Δώρου στη σωστή διεύθυνση και τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή του Δώρου από τους νικητές, ενώ η Εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπλέον νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας). Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Οι νικητές δύνανται να αποδεχτούν το Δώρο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό τους ή ακόμη σε περίπτωση που  οι νικητές αρνηθούν το Δώρο, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά τους στο Δώρο, το οποίο πηγαίνει κάθε φορά στον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό. Αν δεν βρεθεί κανείς νικητής ή κανείς δεν αποδεχθεί το Δώρο, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την καταβολή του. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές το Δώρο, ούτε εναλλακτικά δώρα οποιασδήποτε μορφής και αξίας, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

 1. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) ο λογαριασμός στο Facebook δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,

(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού,

(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα στην Εταιρεία τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook κλπ.). Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αρνηθεί την προβολή του κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως της συμμετοχής του.

(ζ) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρείας, της Παρόχου ή/και της Εκτελούσας τη Διαδικασία  σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Η Εταιρεία δύναται να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του, έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες αναλυτικούς όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, ομοφοβικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, καθώς και συμμετοχές που προβάλλουν ανταγωνιστικά προϊόντα.

 1. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας, της Παρόχου ή/και της Εκτελούσας τη Διαδικασία, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία, η Πάροχος ή/και η Εκτελούσα τη διαδικασία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού, όπως και στο μήνυμα ενημέρωσης ότι κέρδισαν στο Διαγωνισμό. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα του brand στο www.Facebook.com κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για μηνύματα που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες αναλυτικούς όρους θα τίθενται εκτός κληρώσεως.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία, η Πάροχος ή/και η Εκτελούσα τη Διαδικασία ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του Δώρου, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του Δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

 1. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή του Ομίλου της.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εκτελούσα τη Διαδικασία, ως Εκτελών την Επεξεργασία,  εκτελεί την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας, η οποία και είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων.

Η Εκτελούσα τη Διαδικασία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ακέραια συλλογή, διαφύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία θα κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει με την ιδιότητα του εκτελούντος  την επεξεργασία, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, πέρα από τυχόν πρόσωπα, ως αμέσως ανωτέρω αναφέρεται, τα οποία ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή και στην απόδοση του Δώρου.

Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την παράδοση του Δώρου στους νικητές ή στους τυχόν επιλαχόντες και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση  ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης και να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα facebook.com/GaiaWinesGR.  Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ζητήσει και διευκρινίσεις για τα δεδομένα του.

 1. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.

 1. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα facebook.com/GaiaWinesGR