ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Εγγραφή σε newsletter»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Η εταιρεία «ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ» (η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 22, με ΑΦΜ 094460932 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σε συνεργασία με την εταιρεία «PRODUCTA DIRECT ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕ» (η «Διαφημιστική»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 100, που πραγματοποιεί την κλήρωση, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός» ή η «Ενέργεια»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους όρους 3 και 5 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.

3. Αποκλεισμός συμμετεχόντων

Από τη συμμετοχή στην Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι αυτών και (γ) όσοι έχουν εγγραφεί στη λίστα αποδεκτών των newsletters της Διοργανώτριας μέχρι την έναρξη του Διαγωνισμού.

4. Διάρκεια

Η Ενέργεια θα διαρκέσει από την 15/5/2024 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την 31/5/2024 και ώρα 18:00 μ.μ. (η «Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:
● Επισκέπτεται την ιστοσελίδα https://gaiawines.gr/ της Διοργανώτριας.
● Συμπληρώνει τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο και προσωπικό email) στη φόρμα συμμετοχής, που εμφανίζεται στην άνω ιστοσελίδα.
● Η συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας δηλώνει και συνεπάγεται τη συμμετοχή στην κλήρωση.

Κατά την καταχώρηση της συμμετοχής του, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο συμμετέχων θα καλείται να δηλώσει ότι είναι άνω των 18 ετών, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού και συναινεί με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω, γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους.

Έτσι μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για το εξής δώρο (το «Δώρο»):
Τέσσερα (4) ζευγάρια κρασιών (Ένα (1) Monograph Μοσχοφίλερο και ένα (1) Monograph Ροζέ).

Με την υποβολή της συμμετοχής του ο συμμετέχων εγγράφεται αυτόματα στη λίστα αποδεκτών του newsletter της Διοργανώτριας και αποδέχεται ότι θα λαμβάνει τα newsletters. Ο συμμετέχων δύναται ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσει το email του από τη λίστα αποδεκτών πατώντας πάνω στο σχετικό σύνδεσμο που περιέχεται στο newsletter.

Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κλήρωση αποτελούν σωρευτικά α) η συμπλήρωση από το συμμετέχοντα όλων των πεδίων της ανωτέρω αναφερόμενης φόρμας συμμετοχής (όνομα, επώνυμο και email) και β) η εγγραφή τους στη λίστα αποδεκτών του newsletter της Διοργανώτριας να παραμένει ενεργή (subscribed) κατά την ημέρα της κλήρωσης.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

6. Εγκυρότητα των συμμετοχών

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όταν έχουν ολοκληρωθεί και τα τρία (3) προαναφερόμενα στον όρο 5 στάδια συμμετοχής και έχουν υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα, ακόμη και να ακυρώσουν το Δώρο, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους του.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να μην αναρτήσουν («upload») ή/και να αφαιρέσουν εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

7. Κλήρωση και Παραλαβή Δώρου

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τη Διαφημιστική στις 31/5/2024 με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα τυχαίας επιλογής των νικητών και των αναπληρωματικών τους, όπως αυτοί αναφέρονται αμέσως παρακάτω. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα επιλεγούν τυχαία (κληρωθούν) μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τέσσερις (4) νικητές (οι «Νικητές») και τέσσερις (4) αναπληρωματικοί (οι «Αναπληρωματικοί»). Οι Νικητές θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική την ίδια ημέρα της κλήρωσης. Επιπλέον, σε κάθε Νικητή θα αποσταλεί από τη Διαφημιστική προσωπικό email, στο οποίο πρέπει να απαντήσει εγγράφως με email μέχρι τις 4/6/2024 και ώρα 18:00 μ.μ. ότι αποδέχεται το Δώρο και να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία και τη διεύθυνση, στην οποία επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο του.

Σε περίπτωση που κάποιος Νικητής δεν απαντήσει κατά τα ανωτέρω, ακυρώνεται αυτόματα και θα επιλέγεται στη θέση του ο πρώτος κατά τη σειρά ανάδειξης Αναπληρωματικός και η Διαφημιστική θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία επικοινωνίας.

Το Δώρο θα αποσταλεί στους Νικητές (ή τους Αναπληρωματικούς) από τη Διοργανώτρια. Θα παραλάβουν το Δώρο τους με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού επίσημου έγγραφου ταυτοπροσωπίας.

8. Αποκλεισμός Νικητών

Ο κάθε Νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
(β) Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
(γ) Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

9. Μη εκχώρηση

Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά, δεν εκχωρείται σε τρίτους, ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται.

10. Περιορισμός ευθύνης

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική εγγυώνται το αδιάβλητο της συνολικής διαδικασίας και την ορθή τήρησή της.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν ή φέρουν για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά τη χρήση του Δώρου.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη κατοχύρωση του Δώρου από τον κάθε Νικητή ή Αναπληρωματικό εντός των τασσόμενων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική έναντι των συμμετεχόντων για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, από την Ενέργεια. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την αξιοποίηση του Δώρου, αλλά και στο πρόσωπο των συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατά τα ανωτέρω, μη βαρυνόμενες με οποιουδήποτε είδους σχετική ευθύνη. Κατά την αξιοποίηση του Δώρου η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με το Δώρο, ούτε υπόσχονται ή εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το Δώρο.

11. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο της GAIA WINES στον τηλεφωνικό αριθμό 2108055642 από Δευτέρα έως Παρασκευή: 9.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

15. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διαφημιστική, κατ’ εντολή της Υπεύθυνης Επεξεργασίας Διοργανώτριας, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού που δηλώνονται στη φόρμα συμμετοχής, καθώς και των Νικητών και των Αναπληρωματικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία των Δεδομένων του Διαγωνισμού είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας οι συμμετέχοντες, οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί είναι συμβαλλόμενο μέρος, και σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο β) του κανονισμού (EU) 2016/679.
Στο πλαίσιο της Ενέργειας η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 2016/679 Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της ορθής διεξαγωγής της Ενέργειας, της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της εξ αυτής ιδρυόμενης σχέσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, της προσήκουσας απόδοσης του Δώρου και της τυχόν επίλυσης οποιουδήποτε θέματος ανακύψει από αυτήν.

Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, των Νικητών και των Αναπληρωματικών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, ήτοι τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου στους Νικητές/Αναπληρωματικούς, καθώς και για την τυχόν επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει από αυτήν. Τα στοιχεία των Νικητών ή και των Αναπληρωματικών θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της Διοργανώτριας εντός τριών (3) μηνών από την απόδοση αυτού, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, των Νικητών και Αναπληρωματικών της Ενέργειας γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που δίδεται μέσω της συμμετοχής τους, όπως περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 5 των παρόντων Όρων, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στη σελίδα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο διαδικτυακό τόπο https://gaiawines.gr/ χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Οι συμμετέχοντες, οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, επιβεβαίωση, τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, καθώς και να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους επικοινωνώντας στην τηλεφωνική γραμμή 2108055642.

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού https://gaiawines.gr/.